Informacja o nauczaniu zdalnym (kształceniu na odległość)

 W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19, niezbędne stało się wprowadzenie rozwiązań umożliwiającym szkołom i placówkom działanie w zmienionych warunkach organizacyjnych, a także pracę z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Celem tych działań jest umożliwienie realizacji podstawy programowej z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Niepubliczne Przedszkole „Mały Odkrywca” w Bochni Urszula Golińska realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego w formie zdalnej, udostępniając różne kanały komunikacji (formy) wspierające dyrektora, nauczycieli, rodziców oraz dzieci w realizacji programu wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2019/2020 w tym okresie, takie jak:

Platforma edukacyjna

Na platformie (pod adresem https://malyodkrywca.wtst.pl/) na zamieszczane są materiały edukacyjne, pomysły oraz pomoce dydaktyczne do realizacji nauki w formie zdalnej (kształcenia na odległość)

W ramach utworzonych i udostępnionych rodzicom „kursów” – dla danego oddziału (grupy przedszkolnej) tj. „Sówki” lub „Pszczółki”– materiały edukacyjne są codziennie (w dni robocze) umieszczane i aktualizowane przez nauczycieli. Treści te są zgodnie z zaplanowanym na dany tydzień kręgiem tematycznym oraz tematami dnia, dokładnie takimi samymi, jakie realizowalibyśmy w naszym przedszkolu podczas zajęć stacjonarnych.

Platforma edukacyjna – jest podstawowym narzędziem realizowanego przez nasze niepubliczne przedszkole kształcenia zdalnego dla wychowanków a także sposobem oraz formą komunikacji z rodzicami.

Zamknięte grupy rodziców z wykorzystaniem portalu – aplikacji (Facebook)

Od dnia podjęcia decyzji przez Ministra Edukacji Narodowej o zawieszeniu stacjonarnych zajęć w przedszkolach, nasi nauczyciele udostępniają rodzicom materiały, linki oraz propozycje dotyczące zabaw oraz zadań, jakie każdy rodzic może wykonać z dzieckiem w domowych warunkach. Informacje te przekazywane są na zamkniętych grupach rodziców z wykorzystaniem portalu Facebook. Stanowi on pomocniczą formę komunikacji z rodzicami oraz jest wykorzystywany do otrzymywania przez przedszkole informacji zwrotnej z realizowanych zadań przez dzieci.

Konsultacje z nauczycielami w formie e-mailowej

Rodzicom został umożliwiony kontakt z nauczycielami drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail danego oddziału przedszkolnego. Nauczyciele udzielają konsultacji i porad rodzicom w formie elektronicznej.

Konsultacje z nauczycielami z wykorzystaniem komunikatora Messenger

Nauczyciele udzielają również na bieżąco porad naszym rodzicom w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00 za pomocą dostępnych komunikatorów, w tym komunikatora Messenger.

Kontakt z dyrektorem niepublicznego przedszkola

Ponadto rodzice mają możliwość kontaktu w dni robocze z dyrektorem przedszkola w formie telefonicznej oraz drogą elektroniczną.

Rozwijamy inteligencje wielorakie!

W naszym przedszkolu dbamy o to, aby dzieci rozwijały się harmonijnie.

Dlatego w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej rozwijamy wszystkie osiem inteligencji, pracując w oparciu o elementy koncepcji Howarda Gardnera.

Wizualno - przestrzenna

Językowa

Przyrodnicza

Matematyczna

Muzyczna

Kinestetyczno - ruchowa

Intrapersonalna

Interpersonalna

Aktywności dzieci

Czytanie / Pisanie

Rozwijamy je poprzez zajęcia takie jak „Literkowo”, codzienne czytanie literatury dziecięcej, ćwiczenia grafomotoryczne wprowadzające do nauki pisania.

Liczenie / Doświadczanie

„Mały Matematyk” i „Mały Odkrywca Przyrody” wpływają na młode umysły ścisłe przedszkolaków.

Twórcze / Artystyczne

Zajęcia twórcze, codzienne wykonywanie prac plastycznych i przestrzennych rozwijają kompetencje artystyczne dzieci

Myślenie / Wnioskowanie

Poprzez gry i zabawy tematyczne, „Kuchcikowo”, „W krainie zawodów” trenujemy myślenie i wnioskowanie.

Słuchaj. Patrz.

Odkrywaj.

Bądź twórczy!

Nauka dzieci w wieku przedszkolnym odbywa się poprzez zmysły. Dlatego doświadczamy, odkrywamy, wąchamy, dotykamy, smakujemy, słuchamy, sprawdzamy, weryfikujemy.

Do każdej aktywności dziecka przykładamy wielką wagę.

U „Małych Odkrywców” każda zabawa jest nauką, a nauka – świetną zabawą.

Skip to content