Niepubliczny Żłobek „Mały Odkrywca” w Bochni

przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 24 w Bochni

 

„Mali Odkrywcy żłobek dla dzieci – praca dla mam” to projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym.

Celem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi, poprzez utworzenie i funkcjonowanie żłobka na terenie Miasta Bochnia.

Planowane efekty projektu:

 • Utworzenie Niepublicznego Żłobka „Mały Odkrywca” w Bochni, w pełni wyposażonego i dostosowanego dla dzieci do lat trzech
 • Aktywizacja zawodowa 16 uczestników projektu, w tym: 11 osób powracających na rynek pracy i 5 osób bezrobotnych/ biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy,
 • Utworzenie 2 grup żłobkowych i ich bieżące funkcjonowanie,
 • Utworzeniu miejsc pracy w żłobku dla 4 osób.

Głównym rezultatem projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi, poprzez usunięcie bariery braku miejsca opieki nad dzieckiem, w powrocie lub wejściu na rynek pracy opiekunów dzieci do lat 3.

Wsparcie realizowane w ramach Projektu skierowane jest do rodziców powracających na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem lub wychowaniem dziecka, tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim lub wychowawczym oraz do osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo, którzy są rodzicami lub opiekunami prawnymi dzieci w wieku do 3 lat oraz chcą podjąć zatrudnienie.

Wsparciem objętych zostanie 16 rodziców/opiekunów prawnych dzieci zamieszkałych, zatrudnionych lub uczących się na terenie Województwa Małopolskiego, w tym:

 • 11 osób chcących powrócić na rynek pracy (tj. przebywających na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, w tym przebywających na urlopie rodzicielskim lub wychowawczym i jednocześnie pracujących w niepełnym wymiarze czasu) oraz
 • 5 osób wchodzących na rynek pracy, które obecnie w nim nie uczestniczą ze względu na pełnienie funkcji opiekuńczych nad dziećmi do lat 3 (tj. pozostających bez pracy – biernych zawodowo lub bezrobotnych lub przebywających na urlopie wychowawczym).

OFERUJEMY BARDZO NISKIE CZESNE W WYSOKOŚCI 200 ZŁ WRAZ Z WYŻYWIENIEM !!!

Osoby, które chcą uczestniczyć w projekcie muszą spełniać następujące kryteria formalne:

 1. mieszkać na terenie województwa małopolskiego (tzn. przebywać z zamiarem stałego pobytu – w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego),
 2. sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 3. wyrazić na piśmie świadomą zgodę na udział w projekcie i przetwarzanie danych osobowych niezbędnych podczas realizacji projektu,
 4. wyrazić w formie oświadczenia chęć powrotu lub wejścia na rynek pracy po przerwie związanej z opieką nad dzieckiem do lat 3,
 5. wyrazić w formie pisemnej swój status na rynku pracy potwierdzony:
 • zaświadczeniem od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, wychowawczym lub
 • zaświadczeniem z powiatowego urzędu pracy (PUP) potwierdzającego status osoby bezrobotnej lub
 • oświadczeniem własnym o bierności zawodowej
  – wystawione nie później niż na 7 dni przed datą złożenia u Beneficjenta formularza zgłoszeniowego do udziału w projekcie.

Szczegóły rekrutacji, w tym warunki uczestnictwa w projekcie, ogólne zasady i etapy naboru, kryteria premiujące oraz zobowiązania uczestników projektu określa Regulamin Rekrutacji i udziału w Projekcie (do pobrania poniżej).

Warunkiem uczestnictwa w procesie rekrutacji jest poprawne wypełnienie i dostarczenie do Beneficjenta dokumentów rekrutacyjnych, które będzie można składać :

 • osobiście  w biurze projektu mieszczącym się w Bochni przy ul. płk. J. Serugi 25 lub
 • osobiście w lokalu Niepublicznego Żłobka „Mały Odkrywca” w Bochni przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 24 w Bochni (lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową) lub
 • za pomocą poczty tradycyjnej lub
 • elektronicznie na adres mailowy: zlobek@malyodkrywca.eu

W celu zgłoszenia swojej kandydatury konieczne jest złożenie wymaganych, podpisanych i/lub zeskanowanych dokumentów w sposób określony w Regulaminie rekrutacji.

Informujemy iż, Niepubliczny Żłobek „Mały Odkrywca” w Bochni działa w budynku dostosowanym do osób z niepełnosprawnością ruchową (brak progów, barier architektonicznych, dostępny płaski dojazd/dojście do budynku z otwieranymi automatycznie drzwiami wejściowymi, lokal żłobka znajduje się na parterze budynku).

Wszelkie informacje o działalności żłobka oraz o dostępności miejsc udzielane są pod numerem telefonu 793 390 119.

O wynikach rekrutacji każda z osób ubiegających się o udział w projekcie zostanie poinformowana telefonicznie lub mailowo

Wartość projektu: 319 388,75 zł;     Wkład Funduszy Europejskich: 271 136,75 zł

Rekrutacja na dwa wolne miejsca w żłobku odbywa się w terminie od poniedziałku 02.09.2019 r. od godz. 7:00 do czwartku 05.09.2019 do godz. 15:00. 

 POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

POBIERZ REGULAMIN REKRUTACJI

Skip to content